Som una empresa familiar dedicada durant generacions al triatge i aprofitament dels residus, amb la ferma voluntat de donar als nostres clients i col·laboradors una eficient gestió integral i un sincer assessorament en material ambiental.

  • Subministrament d’equips i contenidors per l’emmagatzematge dels residus : autocompactadors de 6 a 20 m3 de capacitat, premses verticals, caixes i contenidors metàl·lics de 5 a 30 m3, contenidors de RSU de 120 a 1100 litres, gàbies per la recollida selectiva, big-bags, cubicontenidors de 1m3, bidons, etc…
  • Transport de residus inerts, de residus no perillosos i de residus perillosos autoritza’t per l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya amb el número T-2137. Disposem de una moderna flota de recolectors de premsa d´alta capacitat (JUMBO), camions amb sistema de “ganxo” i/o cadenes, camions amb plataforma elevadora i volquet i vehicles adaptats per les recollides en llocs de difícil accès. Realitzem també transport de residus especials segons la normativa ADR per matèries perilloses.
  • Gestió de Residus en disposar d’instal·lacions pròpies per la valorització / reciclatge, així com de planta de recollida i transferència de residus (CRT) amb el número d’autorització E.630.99.
  • Gestió administrativa de les operacions de transport i de gestió de residus d’acord amb la normativa vigent (fulls de seguiment, fitxes d’acceptació, justificants de recepció, declaración anual residus, etc…

Actualment, J. MATA-TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS S.L. presta els seus serveis a un ampli ventall d’empreses de diferents sectors d’activitat, entre les que podem destacar laboratoris farmacèutics, hospitals i clíniques, grans superfícies, instal·lacions hoteleres, tallers i concessionaris d’automoció, oficines,etc…

Els esmentats serveis es realitzen amb estricte compliment de la normativa vigent. Els residus són retirats amb una freqüència ajustada a les necessitats dels clients per ser posteriorment transportats directament o bé al gestor final o bé a la nostra planta de reciclatge situada al terme municipal de Pallejà, on es procedeix a la seva classificació i posterior valorització.

Altres empreses associades

Per què m’hauria d’associar?